Osrednja vsebina
360 pogled številka
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Info

Obvestilo za javnost

V Zdravstvenem domu Novo mesto je pričela delovati splošna ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe.
Od 5.2.2024 dalje se lahko pacienti nad 19 let starosti, ki ste ostali brez izbranega osebnega zdravnika, opredelite v ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe. Zdravstveno osebje vas bo začasno opredelilo na omenjeno ambulanto, kjer boste lahko opredeljeni do trenutka, ko si boste našli novega izbranega zdravnika.
Zapri

Katalog informacij

Katalog informacij

I.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

PODATKI O ZAVODU:Ime zavoda: Zdravstveni dom Novo mesto
Sedež zavoda: Kandijska cesta 4, Novo mesto
Telefon: 07/39 16 700
Fax: 07/33 22 116
Elektronska pošta: info@zd-nm.si
Matična številka: 5054613
Transakcijski račun:SI56 0110 0600 8348 231

NAZIV ORGANA: Zdravstveni dom Novo mesto

Katalog informacij javnega značaja je sprejel:    
Direktorica, Asist. mag. Alenka Simonič, dr.med.
DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: julij 2005
DATUM ZADNJE SPREMEMBE KATALOGA: 2.3.2015
DOSTOPNOST KATALOGA:

elektronska oblika: www.zd-nm.si
fizična oblika: v tajništvu na sedežu zavoda, Kandijska cesta 4, Novo mesto, od 8. do 14. ure

USTANOVITELJICE ZAVODA SO:

Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Žužemberk

Ustanovitveni akt - Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto - je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št.120, 23.11.2006, in je začel veljati 8.12.2006.

DIREKTOR ZAVODA:
Asist. mag. Alenka Simonič, dr.med.
07/39 16 703
alenka.simonic@zd-nm.si

POMOČNIK DIREKTORICE ZA ZDR. NEGO:
Peter Černe, mag.zn.
07/39 16 704;
peter.cerne@zd-nm.si

POMOČNICA DIREKTORICE ZA EKONOMSKO IN PRAVNO PODROČJE
Lilijana Lukšič Medved, univ.dipl.ekon.
07/39-16-762
lilijana.luksic-medved@zd-nm.si

II. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ime in priimek:
Asist. mag. Alenka Simonič, dr.med., direktorica

Naslov: Kandijska 4, 8000 Novo mesto
E-naslov: alenka.simonic@zd-nm.si
Telefon: 07/39 16 703
Fax: 07/33 22 116

III. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA      

Zdravstveni dom Novo mesto (v nadaljevanju ZD NM) kot javni zavod  obstaja od 15.05.1991. Ustanovljen je bil za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva v poslovnih prostorih zavoda, na terenu in na domu bolnika za prebivalce na območju takratne občine Novo mesto in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Naš zavod pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost. (Več...)

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:
 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski način,
 • zdravstvena vzgoja vseh skupin prebivalcev,
 • nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
 • splošna medicina (diagnostika, terapija, rehabilitacija),
 • zdravstveno varstvo otrok in mladine,
 • zdravstveno varstvo žensk in mamografija,
 • zdravstveno varstvo bolnikov z boleznimi srca in ožilja in pljučnih bolnikov z rentgensko diagnostiko,
 • preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo,
 • patronažno varstvo,
 • medicina dela, prometa in športa,
 • fiziatrija s fizioterapijo,
 • psihiatrija, psihologija, preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
 • laboratorijska diagnostika,
 • zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
 • antikoagulantna ambulanta,
 • referenčne ambulante.
Zavod je organiziran v naslednjih organizacijskih oddelkih:
 • oddelek splošne medicine z nmp in zunanjimi postajmi
 • oddelek otroške in šolske medicine
 • oddelek za ginekologijo                                                                                          
 • oddelek fiziatrije z fizioterapijo            
 • oddelek za bolezni pljuč, srca in ožilja
 • oddelek medicine dela, prometa in športa
 • oddelek zobozdravstvene službe z dislociranimi enotami
 • oddelek dignostičnega laboratorija
 • oddelek polivalentne patronaže
 • oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve
 • oddelek za finančno računovodske zadeve, plan in analizo
Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:
 • Novo mesto – na šestih lokacijah (Kandijska c. 4; Dom starejših občanov Šmihel; Varstveno delovni center Šmihel; Zapori Novo mesto, Jerebova ulica; OŠ Center; Zobna ambulanta Ločna),
 • Šmarjeta – na dveh lokacijah ( socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
 • Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
 • Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža),
 • Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
 • Straža (splošno zobozdravstvo),
 • Mirna Peč (družinska medicina).
2. POVEZAVE NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Državni predpisi: Predpisi EU: Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

3. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na portal lokalnih skupnosti: Povezava na državne registre predpisov:  4. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Sprejeti strateški in programski dokumenti:

Poslovni načrt za leto 2023, 2022, 2021, 2020, 20192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
Letno poročilo za leto 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013 5. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
 • Postopek o odločanju o zahtevi  za dostop do informacije javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZVOP-1
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah
6. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

ZD NM vodi katalog zbirk osebnih podatkov.

7 .SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PODATKOV
 • Zdravstveni informacijski sistem 
Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 
 • Poslovni informacijski sistem 
Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti. 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
 • Laboratorijski informacijski sistem 
Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

8. SEZNAM POMEMBNEJŠIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ordinacijski časi
Postopek oddaje javnih naročil
Reševanje pritožb uporabnikov

IV. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelel sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03.

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:  1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-nm.si/  Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa. 

2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. 

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

osebno na sedežu zavoda, Kandijska cesta 4, Novo mesto vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:
 • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Kandijska cesta 4, Novo mesto, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov info@zd-nm.si
 • elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.
2.3. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

2.4. Delni dostop
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso.  V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni. 

3. STROŠKOVNIK

ZDNM lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno s stroškovnikom zavoda o posredovanju informacij. 

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

ZDNM ima relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja saj velik del svojih dokumtnov in gradiva objavlja na spletni strani. 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:
 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
68ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
336VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti